Algemene Voorwaarden

Welkom bij Brand New Digital!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Brand New Digital B.V., te vinden op www.brandnewdigital.eu.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Brand New Digital niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze dienstverlening aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door deze website te openen, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring van Brand New Digital B.V.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker te laten ophalen voor elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Brand New Digital B.V. en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Brand New Digital. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen vanuit Brand New Digital voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Het is niet toegestaan om:

 • Materiaal van Brand New Digital te herpubliceren
 • Materiaal van Brand New Digital te verkopen, verhuren of in sublicentie te geven
 • Materiaal van Brand New Digital te reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Brand New Digital te herdistribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Brand New Digital B.V. filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen reacties voorafgaand aan hun publicatie op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Brand New Digital B.V., haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die het plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Brand New Digital B.V. niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de reacties op deze website.

Brand New Digital B.V. behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en eventuele opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of een schending van deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy is;
 • De opmerkingen niet zullen worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Brand New Digital B.V. hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinken naar onze content

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • Algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • com-community sites;
 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • Online directory-distributeurs;
 • Internetportalen;
 • Accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • Onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons positief zou doen overkomen voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel van de zichtbaarheid van de hyperlink voor ons de afwezigheid van Brand New Digital B.V. compenseert; en (d) de link in de context van algemene informatie over bronnen is.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar hello@brandnewdigital.eu. Vermeld ook uw naam, uw organisatienaam en contactgegevens als de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 1 week op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo van Brand New Digital B.V. of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mag geen link(s) op een website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Uw privacy

Lees onze privacyverklaring.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op uw verzoek te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Onze of uw aansprakelijkheden voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • Onze of uw aansprakelijkheden voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • Onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • Enige van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.